• |
  • Meniny má

Regulované informácie

Rok 2015
pdf Oznamovanie protispoločenskej činnosti - info
pdf Smernica Kúpele Bojnice
Rok 2014
pdf Správa Kúpele Bojnice
zip Výročná správa za rok 2013
zip Správa nezávislého audítora za rok 2013
zip Ročná účtovná závierka k 31.12.2013
pdf Návrh zmeny stanov bod 8
pdf Návrh zmeny stanov bod 6
pdf Návrhy uznesení k RVZ
pdf Zoznam osôb navrhovaných za členov DR
pdf Splnomocnenie
pdf Prijímanie, zmeny, odvolávanie plnomocenstiev
pdf Počty akcií
pdf Oznámenie o RVZ
zip Predbežné vyhlásenie za 1. polrok 2014
pdf Inzerát o zverejnení regulovaných informácií 2014
zip Ročná finančná správa za rok 2013
Rok 2013
zip Predbežné vyhlásenie za II.polrok 2013
zip Polročná finančná správa k 30.6.2013-oprava
zip Polročná finančná správa k 30.6.2013
doc Výsledy hlasovania VZ
doc Počty akcií
doc Príjimanie, zmeny, odvolávanie plnomocenstiev
doc Splnomocnenie
doc Návhry uznesení k RVZ
doc Oznámenie o RVZ
zip Výročná správa za rok 2012
zip Predbežné vyhlásenie za I.polrok 2013
zip Správa dozornej rady
pdf Oznámenie emitenta o zmene v štruktúre akcionárov
zip Ročná finančná správa za rok 2012
Rok 2007 - 2012
pdf Polročná finančná správa k 30.06.2012 - doplnená
doc Oznámenie o zmene v štruktúre akcionárov
zip Predbežné vyhlásenie za II.polrok 2012
zip Polročná finančná správa za I.polrok 2012
zip Správa dozornej rady
zip Predbežné vyhlásenie za I.polrok 2012
zip Výročná správa za rok 2011
doc Uznesenie z VZ, dňa 7.6.2012
doc Predstavenstvo - návrhy uznesení
doc Prijímanie zmeny, odvolanie plnomocenstiev
doc Splnomocnenie
zip Správa auditora za rok 2011
xls Predbežné vyhlásenie za II.polrok
zip Ročná finančná správa za rok 2011
pdf Výkaz ziskov a strát k 30.9.2011
pdf Súvaha k 30.9.2011
xls Predbežné vyhlásenie za I. polrok 2011
xls Poznámky k 30.6.2011
xls Polročná finančná správa k 30.06. 2011-oprava
doc Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti k 30.6.2011
xls Ročná finančná správa za rok 2010
doc Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti za rok 2010
xls Predbežné vyhlásenie za II. polrok 2010
xls Polročná finančná správa I. polrok 2010
xls Poznámky za I.polrok 2010
doc Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti za I.polrok 2010
xls Predbežné vyhlásenie za I polrok 2010
xls Ročná finančná správa za rok 2009
xls Poznámky za rok 2009
jpg Správa audítora 2009
doc Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti k 31.12. 2009
xls Polročná fin. správa (I.polrok 2009).xls
xls Predbežné vyhlásenie za II.polrok 2009.xls
doc Vyhlásenie o správe a riad.spol.za I.polrok 2009.doc
xls Poznámky I.polrok 2009.xls
xls Predbežné vyhlásenie za I.polrok 2009.xls
xls Ročná finančná správa (rok 2008).xls
doc Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti r. 2008. doc
xls Polročná fin. správa (I.polrok 2008).xls
dat Správa auditora (rok 2008)
xls Predbežné vyhlásenie za II.polrok2008.xls
xls Poznámky rok 2008.xls
xls Ročná finančná správa (rok 2007).xls
doc Prijimanie zmeny, odvolavanie plnomocenstiev
xls Polročná fin. správa (I. polrok 2007).xls
doc Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti r. 2007. doc
Riadne valné zhromaždenie konané dňa 22.06.2011
pdf Návrhy uznesení k RVZ
pdf Oznámenie o RVZ
pdf Počty akcií
pdf Prijimanie zmeny odvolavanie plnomocenstiev
pdf Splnomocnenie
jpg Správa dozornej rady za r. 2010 str. 1
jpg Správa dozornej rady za r. 2010 str. 2
pdf Výročná správa za rok 2010
pdf Ošetrovacie dni
pdf Ošetrovacie dni spolu
pdf Roč. výsled.
pdf Stl. graf ošetrov. dní
pdf Štruktúra nákl.
pdf Tržby zdrav.
pdf Vybr. ukaz.
jpg Uznesenia RVZ
Účtovná závierka za r.2010
pdf Cash-flow - 2010
pdf Poznámky rok 2010
jpg Auditor na r. 2011
jpg Sprava Auditora 2010 str. 1
jpg Sprava Auditora 2010 str. 2
jpg Suv 1 str.
jpg Suv 2 str.
jpg Suv 3 str.
jpg Suv 4 str.
jpg Suv 5 str.
jpg Suv 6 str.
jpg Suv 7 str.
jpg Suv 8 str.
jpg VZaS 1 str.
jpg VZaS 2 str.
jpg VZaS 3 str.
jpg VZaS 4 str.